Privaatsuspoliitika

Baltyre Eesti AS on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Baltyre Eesti AS ning juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Privaatsuspoliitika tähenduses on kliendiks füüsiline isik, kes kaupade tellimiseks ja ostmiseks on pöördunud Baltyre Eesti AS poole müügiesinduses, e-kirja teel, telefoni teel või edastanud tellimuse e-poes registreeritud või registreerimata kasutajana.

2. Kogutavad isikuandmed

2.1. Baltyre Eesti võib parima teenuse osutamise eesmärgil koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, arvelduskonto number, maksekaardi detailid, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

2.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.2. Isikuandmete jagamisega annab klient õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes jagab. Seejuures vastutades, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Palume koheselt meid teavitada esitatud andmete muutumisest.

2.3. Baltyre Eesti AS ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest kliendile või kolmandatele osapooltele.

3. Kogutud isikuandmete kasutamine

Isikuandmete liigid, mida Baltyre Eesti AS kliendi kohta töötleb, võivad sõltuda sellest, kas klient suhtleb müügiesinduse või e-poe vahendusel, mis on suhtluse eesmärk, milliseid funktsioone klient e-poes kasutab ning kas klient kasutab e-poodi registreeritud või registreerimata kasutajana.

3.1 Kogutud isikuadmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:        

 • Kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • E-poes kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks
 • Tellimuse vormistamiseks, komplekteerimiseks ja kohaletoimetamiseks
 • Tellimuse eest tehtud makse töötlemiseks
 • Kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • Toodete ja teenuste pakkumine
 • Otseturundus
 • Maksevõime hindamine
 • Teenuste haldamine ja arendamine
 • Veebilehe kasutamine ja arendamine
 • Müügistatistika koostamine
 • Loosimiste ja küsitluste läbiviimine
 • Isikute ja vara kaitse
 • Õigusnõuete menetlemine
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmine

3.2. Me ei säilita kliendi andmeid kauem, kui see on Baltyre Eesti AS-le mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi. E-poes registreeritud kasutaja kontol olevaid andmed säilitatakse kuni kasutajakonto kustutamiseni. Konto kustutamine võib toimuda nii Baltyre Eesti AS kui ka kasutaja algatusel. Kasutajapoolne konto kustutamine on täpsemalt kirjeldatud E-poe tellimistingumustes.

3.3 Andmeid, mida Baltyre Eesti on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud IT partnerid, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, maksehäirergistrid, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Ka kliendil endal on oluline roll oma isikuandmete kaitsmisel. Ärge avaldage teistele isikutele oma e-poe kasutajatunnuseid ega paroole ega muud enda identifitseerimiseks kasutatavat infot ega lubage kasutada oma infokandjaid (nt ID-kaarti, mobiil-ID´d). Palun võtke arvesse, et meil ei pruugi olla võimalik tagada teie andmete turvalisust juhul, kui te ise ei oma andmete kaitsmisesse tõsiselt ei suhtu.

4. Isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid oleme teie kohta kogunud ja mis eesmärgil me neid töötleme; kui kaua me andmeid säilitame; millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis, kui teie andmete töötlemise aluseks on teie poolt antud nõusolek ja te võtate selle tagasi.

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Isikul on seoses ennast puudutavate isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

 • saada arusaadavat ja selget teavet andmetest;
 • andmeid üle kanda;
 • võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, sh kustutamist;
 • keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil;
 • pöörduda enda kaitseks järelvalveasutusesse.

Isikul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui:

 • tema isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses need koguti või neid on töödeldud;
 • võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi või kui isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Isikul ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist, kui:

 • andmeid on vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • andmeid töödeldakse rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel Euroopa Liidu või Eesti õiguse alusel;
 • isiku õiguse teostamine piirab teise isiku sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamist;
 • andmeid on vaja avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistika tegemise eesmärkidel ning andmete töötlemise õigus tuleb seadusest.

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöörduge meie poole kontaktil info@baltyre.ee. Andmete kustutamise taotlus tuleb Baltyre Eesti AS-le esitada kirjalikult, digitaalselt allkirjastatuna, kirjeldades taotluses ära selgesõnaliselt oma soovi, sh andmete liigi, tähtaja ja perioodi.

Avalduses peab olema märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed.
Baltyre Eesti AS-l on õigus jätta isiku taotlus rahuldamata, kui isiku andmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

5. Küpsiste kasutamine

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid. Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame? 
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
– kliendi harjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
– kliendi eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
– kliendi vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
– veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
– sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
– lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
– sisu pakkumiseks (Facebook, Google).

6. Videosalvestused

Kasutame Baltyre Eesti müügiesinduses ja parklas videovalvet, et tagada meie vara ning töötajate ja meid külastavate klientide turvalisus ja kaitse, nendeks on vara- ja isikuvastased kuriteod, näiteks kauba vargus või isikuvastane füüsiline vägivald. Kõik kaameratega salvestatud materjalid salvestatakse serverisse. Andmeid saavad töödelda vaid Baltyre Eesti poolt rangelt piiratud volitatud isikud. Salvestisi sälititatakse reeglina 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldmäärusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

7.2. Baltyre Eestil on õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav www.baltyre.ee.